EndNote-support

Här på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs UB, får vi förhållandevis mycket EndNote-support-frågor, både från forskare/doktorander och från grundstudenter. GU har sitelicens på EndNote, det används alltmer även bland studenter, och vi har också kursinslag om Endnote på flera program (alltifrån termin 2 till i samband med uppsatsskrivande). All in gjorde detta att det ett tag kändes som vi skulle drunkna under supportbördan… Vi testar nu tre sätt att hantera detta inom organisationen

1) First line support – fler av våra kollegor (fra från kundtjänstteamet) lär sig grunderna i EndNote, så de kan svara på en del frågor. Vi i undervisningsteamet har haft kurstillfällen för kollegorna, och kollegorna har också haft träffar utan oss när de diskuterat EndNote-frågor. Tanken är att de ska känna sig trygga nog att börja nysta i EndNote-frågor och inte direkt koppla över till oss. Sen rycker vi såklart in om de behöver oss.

2) Öppna EndNote-stugor. Varje torsdag kl 12-13 har vi EndNote-mottagning i en av våra lektionssalar, och dit är både studenter och doktorander välkomna med sina EndNote-frågor. Vi kör inga genomgångar av programmet här (vi har månatliga öppna gratis demos för dem som aldrig använt EndNote innan), utan det är tänkt för de som börjat använda Endnote men fastnat någonstans, eller råkat ut för problem. Ansvaret för att bemanna dessa stugor ligger på undervisningsteamet, men ofta kommer även någon annan kollega också, de tycker det är ett bra sätt att lära sig mer om EndNote.

3) Korta filmer på vår hemsida med de vanligaste EndNote-frågorna, se http://www.ub.gu.se/skriva/refsystem/film/

Vi började med detta nu i höst, och upplever att supportbelastningen ändrats inom organisationen, mer hamnar i FirstLine-support och mkt kan också hänvisas till EndNote-stugorna. Detta gör att ”brandkårsutryckningarna” blir färre, och det gör att supporten inte ”stör” vår arbetstid lika mycket (tidigare kunde vi i undervisninsgetamet ibland ha fem EndNote-ärenden på en dag)
Hur jobbar ni er organisation med EndNote-suport? Är det ett problem?